Loading...

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Campolanda verwerkt voor haar klanten en relaties.

Indien u een boeking plaatst of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van Campolanda, gevestigd aan de Jupiter 420, 2675 LX te Honselersdijk, bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0174637637 of via het algemene emailadres info@campolanda.com.

Verwerking
In het kader van een boeking of anderszins kán Campolanda een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

* Voor- en achternaam
* Geboortedatum
* Geboorteplaats
* Geslacht
* (post)adres
* Telefoonnummer
* E-mailgegevens
* Bankrekeningnummer
* Kopie van uw paspoort
* Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van een boeking

Doel
Het doel is te allen tijde de boeking of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en de medewerk(st)er van Campolanda. Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven.

De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens kunnen binnen Campolanda gebruikt worden door andere medewerkers.

Opzegging en intrekking
Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per e-mailbericht, geadresseerd aan bovenstaande gegevens.

Bewaartermijnen
Campolanda bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie echter wel persoonsgebonden informatie. Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

Beveiliging
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Campolanda een streng en strikt beleid omtrent veiligheid, zoals updates, persoonlijke wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s, tweetraps authenticatie, bewustwording, attendering op phishing en andere cybercrime enz. Voor de totstandkoming van een opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde. Betrokkene is ermee bekend en realiseert zich dat verantwoordelijke uitsluitend noodzakelijke informatie deelt en verantwoordelijke geen zicht en grip heeft op de verwerking van die gegevens door derde.

Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen
* Via het algemeen emailadres info@campolanda.com kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
* Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit te allen tijde gericht worden aan info@campolanda.com.
* Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een email verzonden worden aan info@campolanda.com.
* Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het emailadres info@campolanda.com verzonden worden.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via de website www.campolanda.com.